Over ons

Actief Terhagen is een dorpscomité.

Het is ooit opgericht met een specifiek doel maar is ondertussen uitgegroeid tot iets dat alom erkend wordt als een orgaan dat het goed voor heeft met ons dorp en alles wat ermee te maken heeft.

Er wordt getracht een standpunt in te nemen omtrent wat er in onze dorpsgemeenschap als belangrijk wordt beschouwd, waarbij er rekening wordt gehouden met de noden en grieven van iedereen. Het sociaal aspect wordt hoog in het vaandel gedragen, zonder economische en ecologische belangpunten uit het oog te verliezen. Een leefbaar Terhagen met voor elk wat wils is het streefdoel.

Er wordt niet aan politiek gedaan.

Regelmatig wordt er een "open vergadering" gehouden. Hierop is iedereen welkom en kan elk onderwerp aangekaart worden. Soms worden er ook tussentijdse vergaderingen gehouden om de eerstvolgende activiteit voor te bereiden. Ook hierop is natuurlijk iedereen welkom, doch het is hier de bedoeling om vooral over de betreffende activiteit te praten. Waar en wanneer de volgende vergadering doorgaat wordt op de beginpagina van de website en op het verslag van de vorige vergadering vermeld.

Mensen met een probleem kunnen steeds bij Actief Terhagen terecht. Er zal nagegaan worden welke hulp kan geboden worden. Dit kan gaan van het spelen van tussenpersoon naar de overheid toe tot het organiseren van een inzamelactie. Natuurlijk wordt de nodige discretie aan de dag gelegd. Ook zal niet geaarzeld worden steun te verlenen aan door andere personen of verenigingen georganiseerde acties.

De Terhaegsche Gazet, wordt, in principe, om de zes maanden gepubliceerd en in elke brievenbus van Terhagen gestopt. Hierin worden ludieke en/of informatieve artikels opgenomen en natuurlijk komt de aankomende activiteit van Actief Terhagen in de schijnwerper te staan. Wie zich geroepen voelt om ook wat te laten publiceren mag het altijd laten weten.

De activiteiten worden georganiseerd ter bevordering van het sociale leven in het dorp. Het zijn unieke gelegenheden om met z'n allen eens "buiten te komen", waarbij ook andere verenigingen niet over het hoofd worden gezien. Hoewel getracht wordt alle prijzen zo democratisch mogelijk te houden, is het wel de bedoeling dat de werkingskosten van Actief Terhagen door de activiteiten gedekt worden. Zo moeten er regelmatig nieuwe materialen aangekocht worden en moeten tenten,... hersteld worden. Ook het maken van de Terhaegsche Gazet en het organiseren van acties wordt hiermee gefinancierd. Van tijd tot tijd komt er een kasverslag in het verslag van de vergadering.

De middenstand van Terhagen wordt een warm hart toegedragen. Niet alleen omdat de meesten Actief Terhagen financieel steunen bij het realiseren van de activiteiten, maar ook omdat ze een belangrijk onderdeel vormen van het sociale leven in een kleine dorpsgemeenschap als de onze.

In het verleden is door de industrie nogal wat roofbouw gepleegd in de Rupelstreek, zowel op sociaal als op ecologisch vlak. Actief Terhagen wil erover waken dat zulks in de toekomst zoveel mogelijk beperkt wordt. Het moet mogelijk zijn om tezamen met de bedrijven en de overheid rond de tafel te gaan zitten en afspraken te maken waarmee iedereen kan leven.

En met de industrie komen we onvermijdelijk op mobiliteit en verkeersveiligheid terecht. Mobiliteit is, zoals op de meeste plaatsen in ons dichtbevolkte Vlaanderen, een zorgenkindje. Iedereen wil zo vlug mogelijk, zo goedkoop mogelijk, op zoveel mogelijk plaatsen tegelijk zijn. Dat mag, op voorwaarde dat we ook nog levend ter plekke komen; dat onze kinderen nog een voet buiten de deur kunnen zetten; dat wie dat wil zich ook nog te voet kan verplaatsen.

"Actief Terhagen" is en wil geen vereniging zijn. Niemand kan lid worden, maar iedereen wel "sympathisant".

Het is de bedoeling dat alle inwoners van Terhagen, zonder uitzondering, zich "actieve, betrokken Terhagenaars" zouden voelen, met interesse voor de mensen uit hun buurt en het milieu waarin ze leven.

"Actief Terhagen" wil zich mee inzetten voor het bereiken van deze samenhorigheid.